top of page
logo_name.651d461.png

HIGH CONSERVATION VALUES

คู่มือ การตรวจประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง สวนยางพารา

Agriac Global co.,Ltd 
 

วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้เอกสาร  

นี้ให้คำแนะนำทั่วไปสำหรับการจัดการและการตรวจสอบการดำเนินการตรวจประเมิณพื้นที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์สูง

เอกสารนี้สำหรับคือผู้จัดการทรัพยากรและผู้ประเมิน HCV หน่วยงานการประเมินความสอดคล้อง (หน่วยรับรอง) และผู้ตรวจสอบสามารถพบคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามเอกสารนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้รับการตรวจสอบโดยตรง (เช่นจะเป็นมาตรฐาน) แต่เป็นเอกสารคำแนะนำซึ่งให้คำแนะนำในการปฏิบัติที่ดี 

เครือข่ายทรัพยากร HCV
ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 เครือข่ายทรัพยากร HCV เป็นองค์กรตามกฎบัตรซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายสมาชิกรวมถึงตัวแทนจาก บริษัท ผู้ผลิตองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรวิจัยผู้ตรวจสอบและผู้ปฏิบัติงานอื่นที่แบ่งปันภารกิจในการอนุรักษ์คุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่โดดเด่นและ / หรือสำคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ เครือข่ายทรัพยากร HCV www.hcvnetwork.org 

เอกสารนี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนหลัก: 

• ส่วนที่ 1: บทนำและภาพรวมของการจัดการและการเฝ้าติดตาม HCV
• ส่วนที่ 2: การจัดการ HCV: องค์ประกอบของแผนการจัดการและการตั้งค่าระบบการจัดการ  

• ส่วนที่ 3: การตรวจสอบ HCV: การจัดการมีประสิทธิภาพหรือไม่?  

• ส่วนที่ 4: การจัดการ สำหรับใช้ผลการตรวจติดตามเพื่อแก้ไขปรับปรุงการจัดการ

คำย่อและคำย่อ 

ALS ผู้ประเมินโครงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (ของเครือข่ายทรัพยากร HCV) ที่ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 

FPIC ฟรีได้รับความยินยอมล่วงหน้าและได้รับแจ้ง  

FSC Forest Stewardship Council  

GIS Geographic Information System 

HCV High Conservation Value 

IFC International Finance Corporation 

IUCN International Union for Conservation of Nature 

MoU บันทึกความเข้าใจ 

MU Management unit 

NTFP Non-timber forest product 

P&C หลักการและเกณฑ์ (เช่นของ FSC) 

PA พื้นที่คุ้มครอง 

 

โต๊ะกลม RSPO เรื่องน้ำมันปาล์มที่ยั่งยืน 

RTE หายากคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์ (หมายถึงชนิดพันธุ์หรือระบบนิเวศ) 

SLIMF ขนาดเล็กหรือต่ำ - ป่าไม้ที่มีการจัดการความเข้ม 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐาน 

TNC The Nature Conservancy 

WCS Wildlife Conservation Society 

 

องค์การอนามัยโลก 

WWF Worldwide Fund for Nature (กองทุนสัตว์ป่าโลก) 

ZSL Zoological Society of London
 

เนื้อหา 

PART ONE 

1 บทนำ 1 

1.1 แนวทางมูลค่าการอนุรักษ์สูง 1 

1.2 ขั้นตอน ในกระบวนการ HCV 4 

ส่วนที่ 

2 2 การจัดการ HCV 9 

2.1 การพัฒนา H แผนการจัดการ CV 9 

2.2 กลยุทธ์การจัดการ 13 

2.3 เงื่อนไขในการรักษา HCV 1 - 6 23 

PART THREE 

3 HCV Monitoring 35 

3.1 ประเภทของการเฝ้าติดตาม 35 

3.2 การพัฒนาแผนการตรวจติดตาม HCV 38 

3.3 เทคนิคการตรวจสอบ 40 

PART FOUR 

4 Adaptive Management 47 

4.1 การทบทวนผลลัพธ์และวัตถุประสงค์ 47 

4.2 การใช้ผลการตรวจติดตามเพื่อปรับปรุงการจัดการ 49 

5 เอกสารอ้างอิง 52 ภาค ผนวก 

1: ทรัพยากรสำหรับการจัดการ HCV และการเฝ้าติดตาม 54 ภาคผนวก 

2: เทคนิคการตรวจติดตามไวรัสตับอักเสบซี 57 ภาคผนวก 

3: ตัวอย่างและเครดิตภาพ 59

 

1.บทนำ 

HCV คือทางชีวภาพนิเวศวิทยาสังคมหรือวัฒนธรรมที่มีความสำคัญโดดเด่นหรือมีความสำคัญอย่าง  ยิ่งยวด HCV ทั้ง 6 ประเภท1 คือ: 

 

HCV 1 Biodiversity Values : พื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

 

- HCV 1.1 Protected areas : พื้นที่สงวนคุ้มครอง, พื้นที่มรดกโลก

 

- HCV 1.2 Rare, threatened or endangered species : พื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์สัตว์และพืชที่หายากถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์

 

- HCV 1.3 Endemic species : พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ประจำถิ่น

 

- HCV 1.4 Seasonal concentrations of species : เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ชั่วคราวของสัตว์ที่อพยพย้ายถิ่น ที่วางไข่และผสมพันธุ์ตามฤดูกาล รวมถึงพื้นที่แหล่งอาหารของสัตว์ เช่น เป็นที่อยู่อาศัยของนกที่อพยพในฤดูหนาว,พื้นที่วางไข่, ดินโป่งซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุของสัตว์ป่าเป็นต้น

 

HCV 2 Large landscape : พื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัย และการดารงชีวิตของชนิดพันธุ์ที่มีจำนวนมากและกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่  

 

HCV 3 Ecosystems : พื้นที่ที่เป็นแหล่งระบบนิเวศที่หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์

 

HCV 4 Basic ecosystems service in critical situations : พื้นที่ที่คุ้มครองป้องกันระบบนิเวศพื้นฐานในสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย :

 

- HCV 4.1 Water catchments : พื้นที่ต้นน้ำ

 

- HCV 4.2 Erosion control : พื้นที่ควบคุมการพังทลายของดิน

 

- HCV 4.3 Barriers to destructive fire : พื้นที่ที่เป็นแนวป้องกันไฟ

 

HCV 5 Basic needs : พื้นที่ที่เป็นแหล่งรองรับในกิจกรรมแหล่งเก็บหาและใช้ประโยชน์ในปัจจัยพื้นฐานของชุมชนชนเผ่า ประกอบด้วยอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

 

HCV 6 Cultural identity : พื้นที่ที่เป็นแหล่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เช่น เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา, ศาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนท้องถิ่นเคารพบูชา เป็นต้น
 

การประยุกต์ใช้คำจำกัดความของ HCV ข้างต้นในทางปฏิบัติจำเป็นต้องมีการตีความและระบุสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางของ HCV 

สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุด  ได้แก่ : 

•การใช้ แนวทางป้องกัน 

•ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบท ในภูมิทัศน์ที่กว้างขึ้น 

•ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีตีความ“ สำคัญ” และ“ วิกฤต” เมื่อระบุ HCVs 

 

1.2 แนวทางที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูง

FSC ได้พัฒนาแนวคิด HCV ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน (หลักการที่ 9) เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สำคัญหรือสำคัญในบริบทของการรับรองป่าไม้ ตั้งแต่ต้นกำเนิดในป่าไม้แนวคิดของ HCV ถูกนำมาใช้โดยการทำแผนการรับรองและโดยองค์กรและสถาบันอื่น ๆ ที่มุ่งมั่นที่จะรักษาและ /หรือเพิ่มคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สำคัญและสำคัญโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ โดยแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วนคือ 

 1. Identify การบ่งชี้

 2. Manage การจัดการ

 3. Monitoring  การเฝ้าตรวจ 

 

Identify การบ่งชี้

การบ่งชี้ เกี่ยวข้องกับการตีความ ความหมายของคำจำกัดความของ HCV ทั้งหกในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ

บริบทและการตัดสินใจว่า HCV ใดที่มีอยู่ในพื้นที่ที่สนใจ (เช่นหน่วยการจัดการ(MU) ทำได้โดยการประเมิน HCV ซึ่งประกอบด้วย

 • การให้คำปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่และการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

 

ข้อมูลที่จำเป็น การประเมิน HCV ควรส่งผลให้มีรายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

 • การมีหรือไม่มี ของคุณสมบัติพื้นที่ที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูง

 • บริเวณพื้นที่ ของคุณสมบัติพื้นที่ที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูง นั้น

 • สถานะและสภาพ ของ HVC มูลค่าการอนุรักษ์สูง นั้น

และถ้าสามารถ ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พื้นที่ทำรังหรืออาศัย  ทรัพยากรสำคัญ และพื้นที่วิกฤตที่สนับสนุนพื้นที่ที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูงนั้น เพื่อใช้ในการพัฒนาข้อเสนอแนะด้านการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าHCVs นั้นได้รับการบำรุงรักษาและ / หรือปรับปรุง

 

Manage การจัดการ

พื้นที่การจัดการ HCV คือพื้นที่ในไซต์ MU หรือภูมิทัศน์ที่เหมาะสม การตัดสินใจของฝ่ายบริหารจะต้องดำเนินการและดำเนินการเพื่อรักษาหรือปรับปรุงพื้นที่ HCV  

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำแผนที่และการวางแผน  จำเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างตำแหน่งของพื้นที่ที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูง

ซึ่งอาจมีพื้นที่ที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูงขนาดค่อนข้างเล็กและบางครั้งก็เป็นพื้นที่เข้าถึงยากหรือไม่สามารถทราบได้ (เช่นการผสมพันธุ์อาณานิคมของค้างคาวหายากหรือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพ) ออกจากพื้นที่การจัดการดำเนินการ( พื้นที่ขนาดใหญ่กว่า) 

การออกแบบระบบการจัดการสำหรับ HCV ควรคำนึงถึงการตรวจสอบภัยคุกคามที่มีอยู่และที่อาจเกิดขึ้น(เช่นภัยคุกคามจากกิจกรรมการจัดการที่เสนอเช่นการตัดไม้ การปลูก หรือจากกิจกรรมภายนอกเช่นการล่าสัตว์ การตัดไม้อื่น หรือการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายของถนนหรือเขื่อนใหม่) และการจัดตั้งข้อกำหนดการจัดการ ซึ่งอาจรวมถึงการกำหนดพื้นที่ที่ต้องการการป้องกันทั้งหมดและการระบุพื้นที่ที่สามารถใช้ได้โดยมีเงื่อนไขว่าการจัดการสอดคล้องกับการรักษาหรือเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูง(เช่นการควบคุมป้องกันการรุกล้ำหรือนโยบายการจัดการไฟ)

 

การจัดการพื้นที่ที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูงต้องการการป้องกันในระดับที่สูงขึ้น 6 เพื่อให้แน่ใจในระยะยาว

การบำรุงรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการปฏิบัติที่ดำเนินการใน

สัมปทานตัดไม้สวนเกษตรหรือแหล่งผลิตอื่น ๆ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า

 

Monitoring  การเฝ้าตรวจ 

ควรมีการกำหนดระบบการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผลรักษาและ / หรือปรับปรุง HCVs เมื่อเวลาผ่านไป ระบบการตรวจสอบจำเป็นต้องสื่อและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของระบอบการจัดการเป็นวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม  บริษัทต้องเลือกตัวบ่งชี้สำหรับวัตถุประสงค์การดำเนินงานเหล่านี้เพื่อประเมินสถานะของ HCVs และเกณฑ์สำหรับการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า HCVs ได้รับการบำรุงรักษาหรือปรับปรุง 


 

หลักการที่ ใช้หลักการสนับสนุน "HCV" ในการดูแลป่าไม้ตามระบบ (FSC) คือ 

หลักการหลัก 

•หลักการ 9 HCV พื้นที่ที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูง

หลักการสนับสนุน

•หลักการ 3 สิทธิชนพื้นเมือง

•หลักการที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน

•หลักการที่ 6 สิ่งแวดล้อมและผลกระทบ 

การประเมิณพื้นที่ที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูง

 

ใครเป็นผู้ดำเนินการประเมิน HCV?

ในบางกรณีการประเมิน HCV อาจดำเนินการโดยฝ่ายบริหารของ AGRIAC หรือทีมงานอิสระซึ่ง ผู้จัดการป่าไม้ต้องมีการทำสัญญากับผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงาน

โดยผู้จัดการป่าไม้ต้องทำให้แน่ใจว่าทีมงานอิสระมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. ผู้ประเมิน HCV จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในระบบนิเวศที่กำลังประเมิน

 2. เป็นทีมงานที่มีคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางชีววิทยาและสังคม

 3. สามารถทำงานร่วมกับหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่และภูมิภาคได้

 

Scale, intensity and risk  ขนาด ความรุนแรง และความเสี่ยง

Scale : การประเมิณ ระดับของผลกระทบจากการดำเนินการ ในช่วงเวลาหรือสถานที่นั้น 

Intensity: การประเมิณ ขนาดความรุนแรงของผลกระทบจากการดำเนินการ ในช่วงเวลาหรือสถานที่นั้น  

Risk : การประเมิณควาทเสี่ยง ของผลกระทบที่ทำให้เกิดความเสีบหายการดำเนินการหรือผลการดำเนินงาน ในช่วงเวลาหรือสถานที่นั้น  

 

เอกสารที่ใช้ประเมิณ 

 

 1. ข้อมูลจากกการกรอก APP-002 และ APP-003

 2. APP-005 check list 

 

หัวข้อการประเมินความเสี่ยง 

 

 1. อัตราการตัดและการปลูกใหม่

 2. อัตราการเก็บเกี่ยวน้ำยาง มากกว่าที่สถาบันวิจัยการเกษตรกำหนด 

 3. มีการล่าสัตว์จำพวก "คีย์สโตน" ในพื้นที่ 

 4. พื้นที่ของสมาชิก มีสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามขึ้นอยู่ในพื้นที่ 

 5. พื้นที่ของสมาชิก มีสัตว์ที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการล่าสัตว์หรือการผสมพันธุ์

 6. พื้นที่ของสมาชิก มีสัตว์ ที่ต้องพึ่งพาผลไม้บางชนิด ที่ขึ้นอยู่ในพื้นสวนที่ดำเนินการ

 7. พื้นที่ของสมาชิกเป็นพื้นที่ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผสมพันธุ์การวางไข่ 

 8. พื้นที่ของสมาชิกเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ จากไฟป่า การวางเพลิงหรือการล่าสัตว์

 9. พื้นที่ของสมาชิกเป็นพื้นที่ประกาศเป็น  ป่าไม้อนุรักษ์ หรือ หวงห้าม 

 

โดนนำหัวข้อการประเมิณ มาทำการประเมิณ ดังนี้ 

 1. SCALE OF ACTIVITIES :  Smaller Scale/Larger Scale

 2. INTENSITY OF ACTIVITIES : Lower Intensity/Higher Intensity

 3. OVERALL RISK OF ACTIVITIES : Lower Risk / Higher Risk

 

ตัวบ่งชี้

HVC1 : 

HCV1 คือสภาพทางชีวภาพนิเวศวิทยาสังคมหรือวัฒนธรรมที่มีความสำคัญโดดเด่นหรือมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด HCV ทั้ง 6 ประเภท คือ: 

 

HCV 1 Biodiversity Values : พื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

 

- HCV 1.1 Protected areas : พื้นที่สงวนคุ้มครอง, พื้นที่มรดกโลก

 

- HCV 1.2 Rare, threatened or endangered species : พื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์สัตว์และพืชที่หายากถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์

 

- HCV 1.3 Endemic species : พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ประจำถิ่น

 

- HCV 1.4 Seasonal concentrations of species : เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ชั่วคราวของสัตว์ที่อพยพย้ายถิ่น ที่วางไข่และผสมพันธุ์ตามฤดูกาล รวมถึงพื้นที่แหล่งอาหารของสัตว์ เช่น เป็นที่อยู่อาศัยของนกที่อพยพในฤดูหนาว,พื้นที่วางไข่, ดินโป่งซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุของสัตว์ป่าเป็นต้น

 

สิ่งต่อไปนี้จะมีคุณสมบัติเป็น HCV 1:

 1. พบความสมบูรณ์ของสายพันธุ์ที่ มีความหลากหลายหรือความเป็นเอกลักษณ์ภายในพื้นที่เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ในพื้นที่ชีวภูมิศาสตร์เดียวกัน

 2. พบจำนวนประชากรของสัตว์หรือพืชประเภท RTE หลายชนิด ในพื้นที่

 3. เป็นพื้นที่มีความสมบูรณ์สูงและ มีจำนวนประชากรของสัตว์หรือพืชท้องถิ่นประเภท RTE หลายชนิด มีสัดส่วนมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของสัตว์พรือพืชนั้น ในระดับโลก ระดับชาติ หรือ ระดับท้องถิ่น ซึ่งมีจำเป็นในการรักษาประชากรของพืชหรือสัตว์นั้น ณ ช่วงเวลาดังนี้

  1. ตลอดทั้งปี (เช่นที่อยู่อาศัยหลักของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง) หรือ

  2. ตามฤดูกาลรวมถึงทางเดินอพยพสถานที่เพาะพันธุ์การพักอาศัยหรือจำศีลหรือหลีกเลี่ยงจากการรบกวน

 4. ถึงในพื้นที่จะมีประชากรของพื้ชและสัตว์นั้นจำนวนน้อยแต่เป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่นหรือ RTE ในระดับชาติหรือระดับโลก หรือสายพันธุ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะถูก จำกัด ให้อยู่ในพื้นที่ที่เหลืออยู่ไม่กี่แห่งและจะเป็นจัดเป็น สัตว์ใกล้สุญพันธ์ หรือ พืชที่ควรอนุรักษ์ EN หรือ CR ใน IUCN Red List  

 5. พื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ของสายพันธุ์ RTE หรือมีประชากรจำนวนมาก (รวมถึงการอพยพชั่วคราวของสัตว์นั้นครั้งละจำนวนมาก) และเป็นสายพันธุ์ที่มีลำดับความสำคัญ และตั้งอยู่ใกล้พื้นที่คุ้มครองที่สำคัญหรืออื่น ๆที่มีลำดับความสำคัญ (เช่น KBAs) ภายในขอบเขตชีวภูมิศาสตร์เดียวกัน

 6. ปรากฏพบ สัตว์ฝนวงศ์สายพันธ์ที่หายากใกล้สุญพันธ์ หรือ สูญพันธ์ไปแล้ว ในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น ลิงกอริลลาแม่น้ำ Gorilla gorilla diehli (เหลือประมาณ 250 ตัว) มีความแตกต่างทางพันธุกรรม สายพันธุ์ย่อยของกอริลลากอริลลาตะวันตก Gorilla gorilla (ประมาณ 95,000 ตัวทั่วโลก)

ตัวบ่งชี้และแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบ 

 1. พื้นที่อยู่ใน พื้นที่ลำดับความสำคัญความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับการยอมรับ (เช่น IUCN ได้รับการยอมรับว่าได้รับการปกป้องพื้นที่, สถานที่แรมซาร์, แหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก, พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ ฯลฯ )

 2. พื้นที่ดำเนินการอยู่ใน การกำหนดโดยหน่วยงานระดับชาติหรือโดยองค์กรอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงให้ตระหนักถึงความเข้มข้นของความหลากหลายทางชีวภาพ

 3. พื้นที่ที่ทำการประเมิน ปรากฏพบสัตว์ที่พืชที่ ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในสภาพภายใต้ตัวบ่งชี้ ของคุณสมบัติHCV 1

การลงพื้นที่ประเมิณ

 1. การสำรวจ นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อหาสิ่งมีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับถิ่นที่อยู่เฉพาะถิ่นหรือสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม

 2. การสำรวจแหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นไปได้ (เป็นพร็อกซี) สำหรับ RTE และสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น


 

HVC2 : 

HCV 2 Large landscape : พื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัย และการดารงชีวิตของชนิดพันธุ์ที่มีจำนวนมากและกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่  

สิ่งต่อไปนี้จะมีคุณสมบัติเป็น HCV 2:

 

 1. พื้นที่ขนาดใหญ่ (เช่นอาจมากกว่า 50,000ha) ที่อยู่ค่อนข้างไกลจากที่อยู่อาศัย ถนนหรือทางเข้า อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ

 2. เป็นพื้นที่ขนาดเล็กที่เป็นพื้นที่เชื่อมต่อและเป็นกันชนแก่พื้นที่ขนาดใหญ่ที่เป็นทางเดินเชื่อมพื้นที่คุ้มครองให้สามารถคงอยู่ได้

 3. พื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีความเป็นธรรมชาติและมีความสมบูรณ์ เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์นักล่าหรือสายพันธุ์ที่มีความต้องการใช้พื้นที่ในระยะกว้าง

ตัวบ่งชี้และแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบ

 1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการวิเคราะห์สิ่งปกคลุมดิน (เช่นชุดข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้และแหล่งต้นน้ำและพื้นที่รับน้ำ) ด้วยการสำรวจระยะไกลภาพถ่ายดาวเทียม

 2. แผนที่ของพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านภูมิทัศน์สูงไม่ว่าจะเป็นทางเดินหรือเขตกันชน

 3. การวัดภาคสนาม (เช่นขนาดต้นไม้ความหนาแน่นชั้นอายุรูปแบบทรงพุ่มพืชคลุมดินในพื้นที่แห้งแล้งสัญญาณของการกัดเซาะคุณภาพน้ำ ฯลฯ ) เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบระบบนิเวศ

 4. มาตรการวัด การปรากฏตัวของมนุษย์: การสัมภาษณ์ชุมชนในพื้นที่ 

 5. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์เกี่ยวกับภูมิประเทศที่มีลำดับความสำคัญเฉพาะ

 

HVC3 : 

HCV 3 Ecosystems : พื้นที่ที่เป็นแหล่งระบบนิเวศที่หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์

 

สิ่งต่อไปนี้จะมีคุณสมบัติเป็น HCV 3:

 1. พื้นที่หายากโดยธรรมชาติเนื่องจากขึ้นอยู่กับชนิดของดินสถานที่อุทกวิทยาหรือลักษณะทางภูมิอากาศหรือทางกายภาพอื่น ๆ เช่นป่าหินปูนบางชนิดInselbergs ป่า Montagne หรือป่าแม่น้ำในเขตแห้งแล้ง

 2. พื้นที่หายากในมนุษย์เนื่องจากระบบนิเวศได้ลดลงอย่างมากโดยกิจกรรมของมนุษย์เมื่อเทียบกับขอบเขตทางประวัติศาสตร์เช่นทุ่งหญ้าตามฤดูกาลที่มีน้ำท่วมบนดินที่อุดมสมบูรณ์หรือส่วนของป่าหลักในภูมิภาคที่ป่าไม้หลักเกือบทั้งหมดถูกกำจัด

 3. พื้นที่ที่ถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์ (เช่นลดลงอย่างรวดเร็ว) เนื่องจากการดำเนินงานการเกษตรหรือกิจกรรมอื่นๆ

 4. ถูกจัดประเภทว่าถูกคุกคามในระบบระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ เช่น IUCN Red Listของระบบนิเวศ

 

ตัวบ่งชี้และแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบ

 • พื้นที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ระบบนิเวศธรรมชาติหรือแหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลายและได้รับผลกระทบอย่างมากจากการพัฒนาระบบนิเวศ

 • พี้นที่ที่ระบบนิเวศบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของระบบนิเวศ RTE 


 

HVC4 : 

HCV 4 Basic ecosystems service in critical situations : พื้นที่ที่คุ้มครองป้องกันระบบนิเวศพื้นฐานในสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย :

 

- HCV 4.1 Water catchments : พื้นที่ต้นน้ำ

 

- HCV 4.2 Erosion control : พื้นที่ควบคุมการพังทลายของดิน

 

- HCV 4.3 Barriers to destructive fire : พื้นที่ที่เป็นแนวป้องกันไฟ


 

สิ่งต่อไปนี้จะมีคุณสมบัติเป็น HCV 4:

 

พื้นที่ที่ตั้งอยู่ อยู่ในบริการระบบนิเวศในสถานการณ์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ:

 1. พื้นที่เพื่อใช้ป้องกันหรือเป็นกันชน ในเหตุการณ์น้ำท่วม หรือน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรง

 2. พื้นที่ใช้การรักษาระบบการไหลไปถึงปลายน้ำ

 3. พื้นที่ใช้ในการรักษาลักษณะคุณภาพน้ำ

 4. พื้นที่ใช้ ที่เป็นแนวการป้องกันอัคคีภัยหรือไฟป่า

 5. พื้นที่ เพื่อการปกป้องดิน พื้นที่ชั้นหินอุ้มน้ำ และ พื้นที่คุ้มครองการทำการประมง

 6. พื้นที่เป็นแหล่งน้ำสะอาดเช่นชุมชนท้องถิ่นพึ่งพาตามธรรมชาติ

 7. พื้นที่ป้องกันลมและการควบคุมความชื้นปริมาณน้ำฝนและความแปรปรวนของสภาพอากาศอื่น ๆ

 8. พื้นที่บริการผสมเกสรตัวอย่างเช่นการผสมเกสรพืชเพื่อการยังชีพโดยเฉพาะผึ้งพื้นเมืองสำหรับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่สูงของเคนยาหรือปลูกทุเรียนเชิงพาณิชย์โดยค้างคาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทั้งสองกรณีแมลงผสมเกสรจะขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของที่อยู่อาศัยของป่าที่เหมาะสมและไม่สามารถอยู่รอดได้ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีเพียงชนิดเดียว

 9. พื้นที่ป่าไม้พื้นที่ชุ่มน้ำและระบบนิเวศอื่น ๆ ซึ่งเป็นเกราะป้องกันไฟป่า

 10. พื้นที่เติมน้ำบาดาลใต้ดิน Groundwater recharge zones

 11. พื้นทีทุ่งหญ้าให้การป้องกันน้ำท่วมหรือป้องกันไม่ให้เป็นทะเลทราย

ตัวบ่งชี้และแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบ

ตัวบ่งชี้

สถานการณ์ต่อไปนี้อาจบ่งชี้ว่ามีโอกาสเป็น HCV 4:

 1. พื้นที่ห่างไกล หรือชนบทที่ยากจนซึ่งผู้คนต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติโดยตรงในการจัดหาน้ำ

 2. ต้นน้ำของพื้นที่ชุ่มน้ำที่กว้างขวางหรือสำคัญแหล่งอนุบาลปลาและแหล่งวางไข่หรือระบบนิเวศชายฝั่งที่อ่อนไหว (เช่นป่าชายเลนแนวปะการัง ฯลฯ )

 3. ต้นน้ำของแหล่งน้ำสำคัญของเทศบาล

 4. พื้นที่สูงชันหรือภูเขาหรือบริเวณที่มีฝนตกชุกซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติการกัดเซาะสูง

 5. ในกรณีที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ำโดยเฉพาะในดินที่เป็นทรายพรุหรือเปราะบางการกวาดล้างที่ดินการระบายน้ำการใช้เครื่องจักรกลหนักหรือการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้นอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบโครงสร้างของดินและความอุดมสมบูรณ์

 6. พื้นที่แห้งแล้งหรือแห้งแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสี่ยงต่อการกัดเซาะและการกลายเป็นทะเลทราย

 

แหล่งข้อมูล

 1. ข้อมูลจาก บริษัท น้ำ เช่นที่ตั้งของเขื่อนโครงสร้างพื้นฐาน

 2. แผนที่ดินและพืชพรรณเพื่อระบุพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการกลายเป็นทะเลทราย

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากพาหะซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากการสูญเสียที่อยู่อาศัยในป่า

 4. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการเชื่อมต่อที่เกี่ยวกับการผสมเกสร

 5. แผนที่อุทกวิทยาและภูมิประเทศ

 6. แผนที่ดินพร้อมตัวบ่งชี้ความเสี่ยงการกัดเซาะ

 7. แผนที่ที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานของมนุษย์ (เช่นเส้นทางคมนาคมหลัก อ่างเก็บน้ำเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ฯลฯ )

 8. ระบบแห่งชาติในการระบุแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ (มักเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติ)

 9. กฎหมายแห่งชาติที่ควบคุมพื้นที่รับน้ำและการรบกวนทางลาดชัน

 10. โครงการทุนธรรมชาติ http://www.naturalcapitalproject.org/about.html


 

HVC5 : 

HCV 5 Basic needs : พื้นที่ที่เป็นแหล่งรองรับในกิจกรรมแหล่งเก็บหาและใช้ประโยชน์ในปัจจัยพื้นฐานของชนเผ่า ประกอบด้วยอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค


 

สิ่งต่อไปนี้จะมีคุณสมบัติเป็น HCV 5:

พื้นที่สามารถสำหรับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของชนเผ่าโดยเป็นพื้นที่เพื่อการ

 1. พื้นที่ล่าสัตว์และกับดัก (สำหรับเกมผิวหนังและขน)

 2. NTFPs เช่นถั่วเบอร์รี่เห็ดพืชสมุนไพรหวาย

 3. เชื้อเพลิงสำหรับทำอาหารในครัวเรือนแสงสว่างและเครื่องทำความร้อน

 4. ปลา (เป็นแหล่งโปรตีนที่จำเป็น) และสัตว์น้ำจืดชนิดอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชน

 5. วัสดุก่อสร้าง (เสามุงไม้)

 6. อาหารสัตว์สำหรับปศุสัตว์และทุ่งเลี้ยงสัตว์ตามฤดูกาล

 7. แหล่งน้ำที่จำเป็นสำหรับน้ำดื่มและสุขอนามัย

 8. สินค้าที่แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าจำเป็นอื่น ๆ หรือขายเป็นเงินสดเพื่อใช้ซื้อสิ่งของจำเป็นรวมทั้งยาหรือเสื้อผ้าหรือจ่ายค่าเล่าเรียน

 

ตัวบ่งชี้และแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบ

HCV 5 มักจะมีความสำคัญมากกว่าในพื้นที่ที่ชุมชนหรือชนเผ่าทั้งหมดหรือมีความสำคัญบางส่วนขึ้นอยู่กับระบบนิเวศเหล่านั้นอย่างมากเพื่อการดำรงชีวิตของพวกเขา และพื้นที่มีทางเลือกจำกัด โดยทั่วไปหากคนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จาก

ระบบนิเวศที่มีการจัดการตามธรรมชาติหรือแบบดั้งเดิมอาจมี HCV 5 อยู่

ข้อมูลต่อไปนี้บ่งบอกถึงความเป็นไปได้สูงที่จะเกิด HCV 5 ในพื้นที่:

 • การเข้าถึงสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลทำได้ยาก

 • บ้านส่วนใหญ่สร้างจากและเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนที่หาได้ในท้องถิ่นแบบดั้งเดิม 

 • โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและไฟฟ้ามีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

 • ผู้คนมีความสามารถในการสะสมความมั่งคั่งต่ำ (มีชีวิตอยู่ "วันต่อวัน")

 • การทำฟาร์มและการเลี้ยงปศุสัตว์จะทำในขนาดเล็กหรือเพื่อการยังชีพ

 • ปัจจุบันมีนักล่าสัตว์พื้นเมือง

 • มีผู้อภิบาลถาวรหรือคนเร่ร่อน

 • การล่าสัตว์และ / หรือการตกปลาเป็นแหล่งโปรตีนและรายได้ที่สำคัญ 

 • ทรัพยากรอาหารป่าถือเป็นส่วนสำคัญของอาหารไม่ว่าจะตลอดทั้งปีหรือเฉพาะในช่วงฤดูวิกฤต

 

แหล่งข้อมูล

 1. การประเมินเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการในพื้นที่ การปรึกษาหารือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ทำงานด้านการพัฒนาชุมชนกับอปท ชุมชนที่มีปัญหา (หรือชุมชนอื่นที่คล้ายคลึงกันในพื้นที่)

 2. สำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปฏิสัมพันธ์ของพวกเขากับการประเมินพื้นที่และผลิตภัณฑ์และบริการระบบนิเวศที่พวกเขาใช้การศึกษาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการดำรงชีวิตโดยองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการอนุรักษ์และพัฒนาหน่วยงานระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติเป็นต้น ผลงานทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและกิจกรรมการยังชีพเครื่องมือหรือวิธีการที่ใช้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมทั้งขนาดของศักยภาพ ความเสี่ยงและผลกระทบและงบประมาณการประเมินและระยะเวลา ด้านล่างนี้เป็นเครื่องมือบางอย่างซึ่งอาจนำไปใช้หรือปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับการประเมินการทำแผนที่แบบมีส่วนร่วมสามารถ

 3. ใช้เพื่อทำแผนที่รูปแบบของการใช้ที่ดินในปัจจุบันและในอดีตขอบเขตของสิทธิและพื้นที่ที่แตกต่างกันของการจัดการตามจารีตประเพณีและการใช้ทรัพยากรการสำรวจแบบมีส่วนร่วมหรือการสำรวจทางบกสามารถใช้เพื่อระบุองค์ประกอบสำคัญในภูมิทัศน์พื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับแหล่งรายได้ของครัวเรือนอาหารการล่าสัตว์ ฯลฯให้ข้อมูลพื้นฐานว่าเหตุองค์ประกอบหนึ่งในแนวนอนจึงอาจเป็นได้จำเป็นต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

 4. ปฏิทินตามฤดูกาล: ช่วยระบุการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและสถานการณ์เช่นฤดูกาลของการหาอาหารสัตว์และการใช้ที่อยู่อาศัยและรูปแบบการอพยพของสัตว์ที่เชื่อมโยงกันถึงกลยุทธ์การดำรงชีวิตตลอดทั้งปี

 5. นิยามความมั่งคั่งและแบบฝึกหัดการจัดอันดับ Wealth definition and ranking exercises.

 6. การประเมินผลในชนบทแบบมีส่วนร่วม (PRA): ช่วยในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ที่รู้มากที่สุดเกี่ยวกับระบบการดำรงชีวิตของตนเอง (คนในท้องถิ่น) PRA  

HVC6 : 

HCV 6 Cultural identity : พื้นที่ที่เป็นแหล่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เช่น เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา, ศาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนท้องถิ่นเคารพบูชา เป็นต้น


 

สิ่งต่อไปนี้จะมีคุณสมบัติเป็น HCV 6:

 

 1. เป็นสถานที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าทางวัฒนธรรมสูงตามนโยบายและกฎหมายระดับชาติ

 2. เป็นสถานที่ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลแห่งชาติและ / หรือหน่วยงานระหว่างประเทศเช่น UNESCO

 3. ไซต์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับและมีความสำคัญแม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศหรือปกป้องโดยกฎหมาย

 4. สถานที่ทางศาสนาหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ฝังศพหรือสถานที่ที่ใช้ทำพิธีแบบดั้งเดิมสถานที่ที่มีความสำคัญต่อคนในท้องถิ่นหรือคนพื้นเมือง

 5. ทรัพยากรพืชหรือสัตว์ที่ในพิธีแบบดั้งเดิมของชนเผ่า


 

ตัวบ่งชี้และแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบ

แหล่งข้อมูล

ระดับโลกและระดับประเทศ

 • แหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

 • พิพิธภัณฑ์รายการมรดกชุดข้อมูลระดับชาติหน่วยงานและองค์กรใด ๆเชี่ยวชาญในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

 • คำสั่งระดับชาติเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีและทรัพยากร

 • การปรึกษาหารือกับนักมานุษยวิทยานักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีพิพิธภัณฑ์และฐานข้อมูลเพื่อระบุ "ไซต์ที่มีความสำคัญระดับโลกหรือระดับประเทศ"

 

การจัดทำรายงานการประเมิน

1. บทสรุปผู้บริหาร

2. ขอบเขตของการประเมิน

 • มีการกำหนดพื้นที่ประเมินและภูมิทัศน์โดยรอบอย่างชัดเจนหรือไม่? (ดู 2.3)

 • มีข้อมูลสรุปพื้นฐานของ บริษัท และการดำเนินงานในพื้นที่หรือไม่?

 • มีการอธิบายผลกระทบและขนาดของการดำเนินงานที่เสนอไว้อย่างเพียงพอหรือไม่?

 • มีการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกวาดล้าง) เกิดขึ้นก่อนการประเมินและถ้าเป็นเช่นนั้นพื้นที่ดังกล่าวได้รับการปฏิบัติอย่างไร?

 • วัตถุประสงค์ของการประเมิน HCV ชัดเจนหรือไม่?

3. บริบทภูมิทัศน์ที่กว้างขึ้นและความสำคัญของพื้นที่ที่ประเมิน

 

ก) เป็นลักษณะทางสังคมและชีวภาพที่สำคัญของภูมิทัศน์ที่กว้างขึ้นอย่างชัดเจนอธิบาย? คุณสมบัติดังกล่าว ได้แก่ :

 • พื้นที่คุ้มครอง

 • ชีวภูมิศาสตร์ระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค (เป็นพื้นที่ประเมินส่วนหนึ่งของกภูมิภาคทางชีวภูมิศาสตร์ที่แตกต่างและ / หรือ จำกัด อย่างแคบ?)

 • ที่ตั้งและสถานะของพื้นที่ของพืชพรรณธรรมชาติ (รวมถึงคำอธิบายของประเภทระบบนิเวศ)

 • การเกิดขึ้นใหม่ของ พันธ์พืชหรือสัตว์ที่มีความกังวล ในพื้นที่นั้น

 • ลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญแหล่งต้นน้ำและแม่น้ำธรณีวิทยาและดิน

 • การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เกษตรกรรม

 • บริบททางสังคม (ชาติพันธุ์แนวโน้มทางสังคมที่สำคัญและกิจกรรมการใช้ที่ดิน)

 • ประวัติความเป็นมาของการใช้ที่ดินและแนวโน้มการพัฒนารวมถึงแผนในอนาคต (เช่นแผนที่การวางแผนเชิงพื้นที่ความคิดริเริ่มในการพัฒนาและที่มีอยู่ / เสนอ

 • การแสวงหาประโยชน์ทางการค้าและใบอนุญาตการผลิต)

 

4. HCV assessment process

4.1. Composition and qualifications of the assessment team (see 2)

a) Did the team include or have adequate access to relevant expertise to assess

biological and social values?

4.2. Data sources and data collection methodologies (see 2.4)

a) Are data sources and data collection methodologies clearly described or

referenced and summarised (and presented in annexes if appropriate), and are

they adequate to identify HCVs? This section should cover:

• Background and desk research

• Field data collection, if any

b) Were reasonable efforts made to fill gaps in the data, proportionate to the impact

and scale of the operations?

• Evidence that relevant stakeholders were appropriately consulted

54

4 PREPARATION OF THE HCV ASSESSMENT REPORT HCV COMMON GUIDANCE FOR IDENTIFICATION

○ Is this documented in a verifiable manner?

○ Were their views or the information they provided incorporated into the

relevant process?

○ Were conclusions fed back to consultees as appropriate?

c) Were appropriate existing initiatives engaged wherever possible (including

existing local or international social, ecological or biological conservation

initiatives)?

5. Identification, location and status of each HCV (see 3)

5.1 Addressing all six HCVs

a) All six HCVs are addressed in the report

b) If one or more HCVs are not addressed, there is adequate justification for this?

5.2. Data quality

a) Are data detailed, recent and complete enough to make informed decisions on

presence/status/location of the HCV?

b) Is the precautionary approach used?

5.3. Reference to HCV national interpretations (see 1.3.3)

a) Has a National Interpretation of HCVs been used, if it exists, in combination with

the generic HCV Common Guidance?

b) Are decisions to apply national interpretation definitions/thresholds, or to deviate

from its recommendations, adequately explained and justified?

5.4. Decision on HCV status

a) Is the HCV present, potentially present or absent in the assessed area?

b) Has the presence of the HCV in the wider landscape and nationally, regionally or

globally been addressed?

c) Is the HCV clearly defined and described?

5.5. Mapping

Maps of HCV occurrence should be presented at an adequate level of resolution

and sufficient completeness for management decisions to be made. If HCV

occurrence is not mapped to this level, there should be a sound justification as to

why this is the case, and an adequate process should be defined for mapping the

HCV(s), prior to commencing any operation.

6 HCV Management and monitoring (see 1.2.2 and 1.2.3)

HVC identification is only part of the process – any meaningful application of the

HCV approach includes designing management regimes appropriate for maintaining

the identified values and implementation of monitoring procedures to verify that the

management regime is suited for the purpose. This guidance document focuses on

HCV identification, but more general guidance on HCV management and monitoring

will be produced by the HCVRN by early 2014. In the meantime, there are various

resources available at the HCVRN Website at

http://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/resources/

folder.2006-09-29.6584228415/background-documents#managing-hcvs

For examples of HCV reports, see

http://www.hcvnetwork.org/resources/assessments/projects

For detailed information on peer reviews of HCV assessment reports, see

http://www.hcvnetwork.org/resource-network/our-services/technical-panel-peer-review

55

References 5

Bowyer, C., G. Tucker, H. By & D. Baldock. 2010. Operationalising criteria to protect highly

biodiverse grasslands under the Renewable Energy Directive (2009/28/EC), Institute for

European Environmental Policy: London.

FSC. 2012 (October). Global FSC certificates: type and distribution.

https://ic.fsc.org/facts-figures.19.htm

FSC Principles & Criteria v. 5.0 (2012) and FSC Principles & Criteria v. 4.0 (2002)

https://ic.fsc.org/principles-and-criteria.34.htm

HCVRN. 2010 (September). Reviewing High Conservation Value reports: HCV Resource

Network guidance for peer reviews of HCV assessment reports - Version 2.1.

http://www.hcvnetwork.org/resources/hcv-network-governance/Guidance%20on%20HCV%20

assessment%20reviews%20-%20Version%202.1-%20updated%20September%202010.pdf

Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Hassan, R., Scholes R., and A. Neville, eds.

Ecosystems and human well-being: current state and trends, volume 1, chapter 2: Analytical

approaches for assessing ecosystem condition and human well-being. Island Press: London.

Proforest. 2008a (July). Good practice guidelines for High Conservation Value assessments:

A practical guide for practitioners and auditors.

http://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/HCV%20good%20

practice%20-%20guidance%20for%20practitioners.pdf

Proforest. 2008b (April). Assessment, management and monitoring of High Conservation

Value Forest: A practical guide for forest managers.

http://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/hcvf%20-%20

practical%20guide%20for%20forest%20managers.pdf

Proforest. No date. Defining High Conservation Values at the national level: a practical guide.

Part 2, HCV Global Toolkit.

http://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits/hcvf-toolkit-part-2-final.pdf

Proforest. 2003. Jennings, S., R. Nussbaum, N. Judd and T. Evans with: T. Azevedo, N.

Brown, M. Colchester, T. Iacobelli, J. Jarvie, A. Lindhe, T. Synnott, C. Vallejos, A. Yaroshenko

and Z. Chunquan. 2003 (December). The High Conservation Value Forest Toolkit.

http://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits/hcvf-toolkit-part-1-final.pdf

Synnott, T. with M. Colchester, N. Dudley, N. Ghaffar, A. Gough, D. Hall, A. Lindhe, D.R.

Muhtaman, J. Palmer, R. Robertson, G. Rosoman, C. Stewart, C. Thies and M. Tyschianouk.

2012 (June). FSC guidelines for principle 9 and high conservation values. Forest

Stewardship Council.

pic 10.PNG
pic 10.PNG
bottom of page