top of page
logo_name.651d461.png

คู่มือการลงพื้นที่สมาชิกและตรวจติดตาม

Agriac Global co.,Ltd 
 

วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้เอกสาร  

นี้ให้คำแนะนำทั่วไปสำหรับการจัดการและการตรวจสอบการดำเนินการตรวจพื้นที่สมาชิกและการตรวจติดตามพื้นที่สมาชิก โดยถ้าสมาชิกมีพื้นที่ เข้าข่ายพื้นที่ที่ต้องตรวจสำหรับพื้นที่อนุรักษ์สูงให้ใช้เอกสารอ้างอิง เพื่อใช้ประเมิณร่วมด้วย

 คู่มือ การตรวจประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง สวนยางพารา 

    เอกสารนี้แบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก: 

• ส่วนที่ 1: การลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบพื้นที่ 
• ส่วนที่ 2: workflow ของการลงพื้นที่ตรวจสอบ 

• ส่วนที่ 3: เอกสาร และ application ที่ใช้งาน  


 

ส่วนที่ 1: การลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบพื้นที่ Registration of Local expert inspector

1.1 ผู้ตรวจสอบพื้นที่ทำการลงทะเบียนใน HV-001 เพื่อทำการกรอกข้อมูลพื้นที่ฐานของผู้ทำการตรวจสอบในระบบ 

 

                  
 

 

 
 

1.2 รับการอบรม 

การอบรมที่ควรได้รับมีสองเรื่อง โดยเอกสารการอบรมจะมีเก็บไว้ ใน application “ Local expert “

        1. การลงพื้นที่สำรวจสมาชิก และ การตรวจติดตาม  

        2. พื้นที่คุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงสวนยางพารา 

        3. คู่มือการตรวจติดตามภายใน

         

1.3 บันทึกการอบรม 

ทำการบันทึกการอบรม ไว้ที่ https://form.jotform.com/201681677857469 หลังจากการอบรมทุกครั้ง 

      1. การลงพื้นที่สำรวจสมาชิก และ การตรวจติดตาม  

      2. พื้นที่คุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงสวนยางพารา 

1.4 Download Application   “local expert”  ของ บริษัท AGRAIC 

         

  1. scan QR code 

            

 

    2. ทำการ save application ใน หน้า home screen ของ โทรศัพท์ 

 

1.5 เพื่มเป็น เพื่อในapplication Line  @AGRIAC 

1.6 ทำการตรวจสอบแปลงที่ต้องลงพื้นที่จาก Forrest Manager   

1.7 Forest Manager  กำหนดแปลงพื้นที่ให้ พร้อม print เอกสาร APP-005     

1.7 Download Application   “local expert”  ของ บริษัท AGRAIC  

1.8  ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบ ตามเอกสาร APP-005 และข้อมูลด้านอื่นตาม Application  

pic 8.PNG
pic 9.PNG
bottom of page